Inne definicje

Aglomeracja  –
jest to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych.

Emisja  –
to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a)    substancje,

b)   energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. 

Instalacja  –
jest to:

a)    stacjonarne urządzenie techniczne,

b)   zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

c)    budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję. 

Hałas  –
to wszelkiego rodzaju niepożądane, uciążliwe i szkodliwe dźwięki. Uciążliwość tych dźwięków (hałasu) jest postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez każdego z nas). Strukturę hałasu docierającego ze źródeł zewnętrznych szacuje się w następujący sposób:

1.  hałas drogowy:  61 %

2.  hałas kolejowy   : 20 %

3.  hałas przemysłowy:  15 %

4.  hałas lotniczy:   4 %

Metodyka referencyjna  –
jest to określona na podstawie ustawy metoda pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku.

Obszar cichy w aglomeracji  –
to obszar, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN.

Oddziaływanie na środowisko  –
oznacza również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Wartość dopuszczalna  –
jest to wartość regulowana przez odpowiednie akty prawne. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone są ze względu na: rodzaj hałasu, przeznaczenie terenu i porę (np. dzień, noc).