Inne definicje

Emisja
to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a)    substancje,

b)   energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. 

Instalacja
jest to:

a)    stacjonarne urządzenie techniczne,

b)   zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

c)    budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję. 

Hałas
to wszelkiego rodzaju niepożądane, uciążliwe i szkodliwe dźwięki. Uciążliwość tych dźwięków (hałasu) jest postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez każdego z nas).

Metodyka referencyjna
jest to określona na podstawie ustawy metoda pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku.

Obszar cichy w aglomeracji
to obszar, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN.

Oddziaływanie na środowisko
oznacza również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Wartość dopuszczalna
jest to wartość regulowana przez odpowiednie akty prawne. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone są ze względu na: rodzaj hałasu, przeznaczenie terenu i porę (np. dzień, noc).

Cicha elewacja
oznacza taką elewację budynku, przy której wartość LDWN lub LN na wysokości 4 m nad poziomem terenu oraz w odległości 2 m przed elewacją jest ponad 20 dB niższa niż najwyższa wartość wskaźnika LDWN lub LN przy elewacji najbardziej eksponowanej na hałas. „Cichą elewację” określa się osobno dla konkretnego rodzaju hałasu: drogowego, szynowego, lotniczego, przemysłowego