Dyrektywy i inne dokumenty UE

Niniejszą mapę akustyczną opracowano zgodnie z następującymi obowiązującymi dyrektywami w zakresie ochrony środowiska przed hałasem: