Stan akustyczny środowiska

Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów prawa miejscowego

Zgodnie z polskimi przepisami, ochroną akustyczną objęte są tzw. obiekty oraz tereny wrażliwe na hałas, dla których ustala się wartości dopuszczalne poziomu hałasu (Tabela 8 i 9).

Dopuszczalne wartości poziomów hałasu określa obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Wartości dopuszczalne określa się dla różnych rodzajów wskaźników:

·          LDWN i LN, wskaźniki stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem;

·          LAeqD i LAeqN, wskaźniki stosowane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

Wartości dopuszczalne zależą od rodzaju terenu, charakteru mierzonego hałasu oraz okresu odniesienia (krótkookresowe, długookresowe). Strategiczne mapy hałasu tworzy się w oparciu o długookresowe wskaźniki oceny hałasu.

Rodzaj terenu chronionego akustycznie określa się na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 115 ustawy POŚ „w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceny czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów”. Należy zaznaczyć, że zapisy w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego są często niejednoznaczne i występują przypadki, w których ten sam obszar ma kilka zróżnicowanych funkcji. Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy POŚ, jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.

 

Tabela 8 . Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

L.p.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

1

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

64

59

50

40

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

68

59

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców

70

65

55

45

Tabela 9 . Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

L.p.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB

Starty, lądowania I przeloty statków powietrznych

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

1

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

55

45

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców

60

50

Poniżej zestawiono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały uwzględnione w opracowaniu.

Tabela 10 . Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnionych w opracowaniu.

Lp.

Nazwa uchwały

1.

Uchwała Nr XLVI/735/98 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 czerwca 1998 r.

2.

Uchwała Nr XIX/438/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 czerwca 2000 r.

3.

Uchwała Nr XXIII/477/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 listopada 2000 r.

4.

Uchwała Nr XXIII/481/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 listopada 2000 r.

5.

Uchwała Nr XXV/555/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2001 r.

6.

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2001 r.

7.

Uchwała Nr XXX/667/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2001 r.

8.

Uchwała Nr XXX/669/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2001 r.

9.

Uchwała Nr XXX/670/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2001 r.

10.

Uchwała Nr XXXVII/858/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2002 r.

11.

Uchwała Nr XLI/1010/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 października 2002 r.

12.

Uchwała Nr XLI/1011/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 października 2002 r.

13.

Uchwała Nr XIII/230/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 października 2003 r.

14.

Uchwała Nr XIII/231/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 października 2003 r.

15.

Uchwała Nr XIII/229/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 października 2003 r.

16.

Uchwała Nr XXI/576/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r.

17.

Uchwała Nr XXI/575/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r.

18.

Uchwała Nr XXXV/885/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 września 2005 r.

19.

Uchwała Nr XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.

20.

Uchwała Nr XXXVIII/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.

21.

Uchwała Nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.

22.

Uchwała Nr XLIII/1121/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 czerwca 2006 r.

23.

Uchwała Nr XLIII/1120/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 czerwca 2006 r.

24.

Uchwała Nr XLV/1181/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 września 2006 r.

25.

Uchwała Nr XLV/1182/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 września 2006 r.

26.

Uchwała Nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 października 2006 r.

27.

Uchwała Nr XLVII/1216/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 października 2006 r.

28.

Uchwała Nr IV/90/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 r.

29.

Uchwała Nr XI/325/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 października 2007 r.

30.

Uchwała Nr XI/326/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 października 2007 r.

31.

Uchwała Nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r.

32.

Uchwała Nr XXVIII/903/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 października 2009 r.

33.

Uchwała Nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r.

34.

Uchwała Nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r.

35.

Uchwała Nr XXXVII/1091/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r.

36.

Uchwała Nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r.

37.

Uchwała Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r.

38.

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2010 r.

39.

Uchwała Nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.

40.

Uchwała Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.

41.

Uchwała Nr XXI/424/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012 r.

42.

Uchwała Nr XXI/423/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012 r.

43.

Uchwała Nr XXVI/500/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r.

44.

Uchwała Nr XXVI/499/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r.

45.

Uchwała Nr XLII/878/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r.

46.

Uchwała Nr XLIII/908/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r.

47.

Uchwała Nr XLIII/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r.

48.

Uchwała Nr XLIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r.

49.

Uchwała Nr XLIII/907/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r.

50.

Uchwała Nr XLVII/1039/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 6 listopada 2014 r.

51.

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r.

52.

Uchwała Nr VIII/176/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 2015 r.

53.

Uchwała Nr IX/203/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 sierpnia 2015 r.

54.

Uchwała Nr XII/297/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r.

55.

Uchwała Nr XIV/358/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r.

56.

Uchwała Nr XIV/359/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r.

57.

Uchwała Nr XXX/687/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 września 2017 r.

58.

Uchwała Nr XXX/686/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 września 2017 r.

59.

Uchwała Nr XXXVI/791/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r.

60.

Uchwała Nr XXXVI/790/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r.

61.

Uchwała Nr XXXVIII/832/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r.

62.

Uchwała Nr XIII/209/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 lutego 2020 r.

63.

Uchwała Nr XX/381/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 października 2020 r.

64.

Uchwała Nr XX/382/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 października 2020 r.

65.

Uchwała Nr XXIV/494/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 r.

66.

Uchwała Nr XXVIII/576/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2021 r.

67.

Uchwała Nr XXVIII/577/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2021 r.

68.

Uchwała Nr XXX/621/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 października 2021 r.

69.

Uchwała Nr XXXII/671/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 8. Obszary miasta objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Ponadto na terenie miasta Gliwice wyznaczona została strefa śródmiejska, której granice ustalono na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 9. Strefa śródmiejska