Stan akustyczny środowiska

Zgodnie z polskimi przepisami, ochroną akustyczną objęte są tzw. obiekty oraz tereny wrażliwe na hałas, dla których ustala się wartości dopuszczalne poziomu hałasu.
Dopuszczalne wartości poziomów hałasu określa obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Wartości dopuszczalne określa się dla różnych rodzajów wskaźników:

-   LDWN i LN , wskaźniki stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (mapa akustyczna);

-   LAeqD i LAeqN , wskaźniki stosowane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (pomiary kontrolne).

Wartości dopuszczalne zależą od rodzaju terenu, charakteru mierzonego hałasu oraz okresu odniesienia (krótkookresowe, długookresowe). Mapy akustyczne tworzy się w oparciu o długookresowe wskaźniki oceny hałasu.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne.

L.p.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

1

a) strefa ochronna „A” uzdrowisk

b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

64

59

50

40

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo usługowe

68

59

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100tys. mieszkańców2)

70

65

55

45

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne.

Lp. Rodzaj
terenu
Dopuszczalny
długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Starty,lądowania i przeloty statków powietrznych Linie elektroenergetyczne
LDWN
przedział
czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
LN
przedział
czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
LDWN
przedział
czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
LN
przedział
czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
- - [dBA] [dBA] [dBA] [dBA]
1. a) Strefa ochronna „A” uzdrowisk
b) Tereny szpitali poza miastem
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci,i
młodzieży
55 45 45 40
2. a)
Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz
zabudowy zagrodowej,i zamieszkania zbiorowego
b)
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe
c)
Tereny mieszkaniowo- usługowe
d)
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100tys. mieszkańców
60 50 50 45

Rodzaj terenu chronionego akustycznie określa się na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 115 ustawy POŚ „w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceny czy teren należy do rodzajów terenów o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów”. Należy zaznaczyć, że zapisy w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego są często niejednoznaczne i występują przypadki, w których ten sam obszar ma kilka zróżnicowanych funkcji. Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy POŚ, jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340) „mapę przedstawiającą rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego” nazywa się mapą wrażliwości hałasowej obszarów.

Na potrzeby Mapy akustycznej Gliwic opracowano warstwę terenów o ustalonych poziomach dopuszczalnych z uwzględnieniem zapisów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W dniu 31.07.2017 r. istniały 63 uchwalone i obowiązujące plany. Całkowita powierzchnia miasta objęta uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosiła ok. 123,42 km2, co stanowi ok. 92 % obszaru Gliwic. Powierzchnia terenów chronionych, określonych na podstawie obowiązujących MPZP oraz faktycznego zagospodarowania, zajmuje powierzchnię 29,5 km2, co stanowi około 22 % obszaru miasta.

Obszary miasta objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Ponadto na terenie Gliwic wyznaczona została strefa śródmiejska, której granice ustalono na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Aktualna strefa śródmiejska

Zestawienie powierzchni poszczególnych grup terenów chronionych akustycznie na podstawie obowiązującego MPZP i faktycznego zagospodarowania.

Grupa
terenów
Rodzaj terenu Powierzchnia terenów [km2]
1 2 3
1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 14,991
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 0,953
Tereny domów opieki społecznej 0,022
Tereny szpitali w miastach 0,059
2 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 8,932
Tereny mieszkaniowo-usługowe 1,128
Tereny zabudowy zagrodowej 0,094
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1,388
3 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys., mieszkańców 1,983
Suma 29,549