Strategiczna mapa hałasu powstała w celu oceny klimatu akustycznego miasta Gliwice. Została ona opracowana w 2022 roku na zamówienie Miasta Gliwice - Miasta na prawach powiatu reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, w ramach realizacji projektu pn.:

„Opracowanie strategicznej mapy hałasu”

Wykonane opracowanie będzie podstawowym elementem wspomagającym planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekspertyz obejmujących ocenę oddziaływania inwestycji drogowych czy przemysłowych na środowisko. Strategiczna mapa hałasu pozwoli również zidentyfikować i zlokalizować źródła hałasu odpowiedzialne za przekroczenia wartości dopuszczalnych, a także podjąć skuteczne działania zmierzające do wyciszenia lub ograniczenia emisji hałasu.